Basic C++ 4.1

:: ภาษาซี ภาคเรียนที่ 2 ปี 2559::

การเขียนคำสั่งแบบวนซ้ำ

 

:: คำอธิบายรายวิชา ภาษาซี ::

คลิกเพื่อเปิดคำอธิบายรายวิชา

:: สื่อการเรียนการสอน ::

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี

::ใบความรู้ ::

ใบความรู้ที่ 1 เริ่มต้นกับภาษาซี

ใบความรู้ที่ 2 ประวัติและขั้นตอนการพัฒนา

ใบความรู้ที่ 3 โครงสร้างภาษาซี

บความรู้ที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี

ใบความรู้ที่ 5 การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลชาร์ต

ใบความรู้ที่ 6 ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล

ใบความรู้ที่ 7 การแสดงผลออกทางหน้าจอ

ใบความรู้ที่ 8 คำสั่งรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด

ใบความรู้ที่ 9 เครื่องหมายและการดำเนินการในภาษาซี

ใบความรู้ที่ 10 การเปรียบเทียบเงื่อนไข

ใบความรู้ที่ 11 คำสั่งวนซ้ำ

:: ใบงานและแบบฝึกหัด ::

ใบงานที่ 1 เริ่มต้นกับภาษาซี

ใบงานที่ 2 ประวัติและขั้นตอนการพัฒนา

ใบงานที่ 3 โครงสร้างภาษาซี

ใบงานที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี

ใบงานที่ 4.1 เพิ่มเติม

ใบงานที่ 5 การเขียนอัลกอริทึมแบบโฟลวชาร์ต

ใบงานที่ 6 ตัวแปรกับชนิดของข้อมูล

ใบงานที่ 7 การแสดงผลออกทางหน้าจอ

ใบงานที่ 8 การรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด

ใบงานที่ 9 เครื่องหมายและการคำนวณ

ใบงานที่ 10.1 การพัฒนาทักษะการโปรแกรม 

ใบงานที่ 10.2 การพัฒนาทักษะการโปรแกรม

ใบงานที่ 10.3 การพัฒนาทักษะการโปรแกรม

ใบงานที่ 10.4 การพัฒนาทักษะการโปรแกรม

ใบงานที่ 10.5 การพัฒนาทักษะการโปรแกรม

:: กระดาษคำตอบออนไลน์สำหรับแบบทดสอบ ::

แบบทดสอบที่  1 

Advertisements
%d bloggers like this: