Unit 3 คำสั่งทางเลือก if ,if..else

การเขียนคำสั่งแบบทางเลือก :: คำสั่ง if , if…else , else…if

คำสั่ง if

คำสั่ง if-else

คำสั่ง else-if (nested-if)

โฆษณา
%d bloggers like this: