มุมนักคิด 1.1 (2.2, 2.5,2.6)

ให้นักเรียนยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่แตกต่างจากในหนังสือเรียน

และบอกว่าซอฟต์แวร์นั้นจัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประเภทใด

และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานใด

** ให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในช่อง Comment นะคjะ ^__^

โฆษณา
 1. ธนาภา แก้ววงค์ เลขที่12 ม..2.2

  โปรแกรม Alfresco เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน ถ้าแบ่งตามหมวดหมู่แบ่งออกได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม Document Management, Records Management, Collaboration, Web Content Management ความสามารถส่วนใหญ่ก็จะคล้ายกับตัวอื่นๆ แต่ข้อดีของ Alfresco คือ สามารถจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ได้ง่าย จะกำหนดสิทธิ์เป็นกลุ่มหรือรายบุคคลก็ได้ จะกำหนดสิทธิ์ให้กับไฟล์ หรือโฟลเดอร์ก็ได้ และหากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ใด ก็จะมองไม่เห็นโฟลเดอร์นั้น และทั้งหมดจัดการง่ายๆ บน Web UI

 2. ด.ญ.ธิดาพร ธิยะคำ

  โปรแกรม Microsoft Security Essentials จัดเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์และซอฟต์แวร์เฉพาะงาน

  มีประโยชน์ดังนี้

  Microsoft Security Essentials เป็นโปรแกรมรักษาความปลอดภัยระดับโลกสำหรับพีซีของคุณ ซึ่งให้คุณใช้งานได้ฟรี* และดาวน์โหลดได้ง่าย ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของวิธีที่ Microsoft Security Essentials สามารถช่วยให้พีซีของคุณปลอดภัยโดยไม่ขัดจังหวะคุณหรือทำให้คุณกังวล

  แสดงทั้งหมด

  การป้องกันแบบเรียลไทม์

  การสแกนระบบ

  การล้างระบบ

  การรวมระบบเข้ากับ Windows Firewall

  บริการลายเซ็นแบบไดนามิก

  การป้องกัน Rootkit

  การป้องกันการคุกคามและซอฟต์แวร์ที่ไม่ดี

 3. รวิสรา ปิมปา

  ด.ญ.รวิสรา ปิมปา เลขที่10 ห้อง ม.2.2
  ซอฟต์แวร์กราฟิก (Graphic Software)

  เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพกราฟิกแบบต่าง ๆ การใช้งานในระดับเบื้องต้น อาจนำไปใช้ประกอบการสร้างเอกสาร หรือการนำเสนอข้อมูล ส่วนการใช้ในระดับสูงอาจใช้สำหรับการตกแต่งภาพหรือรูปถ่าย หรือใช้สำหรับงานด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วิศวกรรม เป็นต้น
  (จัดอยู่ในซอฟต์แวร์ระบบ)

  • ชื่อโปรแกรมอะไร

   • รวิสรา ปิมปา

    ถ้าเป็นแบบ 2 มิติ คือ ออโตแคด (Auto CAD)
    แบบ 3 มิติ จะเป็น 3DMAX
    ซึ่งมักจะใช้ในงานสถาปัตยกรรม หรืองานโฆษณา ค่ะ

 4. ด.ญ.สิริวิมล โสประดิษฐ ม.2.2 เลขที่ 9

  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในที่ห่างไกล (Telnet) เป็นประเภทซอฟต์แวร์สื่อสาร การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายทำให้เราสามารถติดต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นสถานีบริการในที่ห่างไกลได้ ถ้าสถานีบริการนั้นยินยอมทำให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปประมวลผลยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย เช่น นักเรียนในประเทศไทยส่งโปรแกรมไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่บริษัทในประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางระบบเครือข่ายโดยไม่ต้องเดินทางไปเอง

  • ชื่อโปรแกรมอะไรคะ่ตรงนี้มันเปนรายละเอียดเองค่ะ

   • ด.ญ.สิริวิมล โสประดิษฐ เลขที่ 9 ม.2.2

    ประเภท ซอฟต์แวร์ประยุกต์
    ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ หรือ ตารางอิเล็กทรอนิกส์ (Spread Sheet) เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดคำนวณที่ซับซ้อน สามารถใส่ข้อความ, สูตร หรือ สมการ เพื่อให้โปรแกรมคำนวณตามเงื่อนไขได้ ได้แก่ Microsoft Excel , OpenOffice Calc, KSpread, Numbers จาก Apple เป็นต้น

 5. ด.ญ.นัฐธิณี ฉ้ายเม่ง ชั้นม.2.2 เลขที่23

  โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการบริหารจัดการระบบงาน นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรยุคปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อนทั้งในส่วนกระบวนการจัดการ การผลิต การขาย การขนส่งกระจายสินค้า การบริหารข้อมูล และการวางระบบและควบคุมด้านบัญชี-การเงิน

 6. ด.ญ. เกวลิน ปิยะ ชั้น ม2.2 เลขที่ 38

  Photoscape คือโปรแกรมแต่งรูปภาพที่ใช้งานง่าย และมีเครื่องมือสาหรับแต่งภาพครบครัน ที่สาคัญเป็นโปรแกรมฟรีอีกด้วย โปรแกรมมีขนาดเล็ก ไม่กินทรัพยากรของเครื่องมากเมื่อเทียบกับโปรแกรมแต่งภาพอื่น ปัจจุบันโปรแกรม Photoscape มีเวอร์ชั่นภาษาไทย ซึ่งทำให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น คุณสมบัติของ Photoscape นอกจากใช้ตกแต่งภาพแล้ว ยังสามารถทำภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหว (GIF Animation) ได้อีกด้วย
  Photoscape เป็น ซอฟต์แวร์กราฟิกและสื่อประสม
  Photoscape เป็นโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์ในด้านการแต่งรูป

 7. ด.ญ.ผกาวรรณ อุทธปงค์ ชั้น 2.2 เลขที่ 21

  ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package software) ซอฟต์แวร์ที่มีการขาย ให้เช่า หรือให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็น transaction หรือ license เป็นซอฟต์แวร์ระบบ

  • ยกตัวอย่างค่ะ

   • ด.ญ.ผกาวรรณ อุทธปงค์ ชั้น 2.2 เลขที่ 21

    โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) เช่น MS DOS และ Windows

 8. ธนัท สุภาวงค์ ม.2.2 เลขที่ 18

  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)
  คือซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น เพื่อประยุกต์กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เป็นต้นการทำงานใดๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จำเป็นต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบด้วย ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำต้องทำงานภายใต้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอสหรือวินโดวส์ เป็นต้น

  • อันนี้คือความหมายของซอฟต์แวร์ประยุกต์กับประเภทให้ยกตัวอย่างโปรแกรม มา 1 ตัวอย่างค่ะ

   • ธนัท สุภาวงค์ ม.2.2 เลขที่ 18

    ซอฟต์แวร์สมองกลฝังตัว (Embedded System Software) เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งฝังอยู่ไว้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับควบคุมการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ เช่น ระบบ GPRS ระบบทำความเย็นอัจริยะ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น

 9. ด.ญ.วรรณธิดา ใจเที่ยง เลขที่5 ม2.2

  ด.ญ.วรรณธิดา ใจเที่ยง ม2.2 เลขที่ 5
  ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเงินเดือน (Outsources software development) เป็นการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานเฉพาะกับงานประเภทต่าง ๆ เฉพาะกิจกรรมไป ส่วนใหญ่ลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นี้จะเป็นของผู้ที่ว่าจ้างให้พัฒนาขึ้น

 10. พัณพสา ปานเพชร

  ด.ญ.พัณพสา ปานเพชร เลขที่ 40 ชั้นม.2.2 ซอฟต์แวร์ระบบ DOS ( Disk operating System) เป็นระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตออกมาพร้อมกับเครื่องพีซีของไอบีเอ็มรุ่นแรก ๆ จากนั้นก็มีการพัฒนารุ่นใหม่ออกมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงเวอร์ชั่นสุดท้ายคือ เวอร์ชั่น 6.22 หลังจากที่มีการประกาศใช้วินโดวส์ 95 ก็คงจะไม่ผลิต DOS เวอร์ชชั่นใหม่ออกมาแล้ว โดยทั่วไปจะนิยมใช้วินโดวส์ 3. x ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมเสริมชนิดหนึ่งที่ใช้ในดอส

  • ที่จริงยกมาแค่ 1 ตัวอย่างพอค่ะ แล้วค่อยลงรายละเอียด

   • พัณพสา ปานเพชร

    ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อปฏิบัติการกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และเพื่อจัดเตรียมและบำรุงรักษาแพลตฟอร์มจากการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ [1][2]
    ซอฟต์แวร์ระบบพื้นฐานที่สุด

 11. ด.ญ.จารุรัตน์ เสียงโต ชั้น ม2.2 เลขที่ 8

  ซอฟต์แวร์กราฟิก(Graphic Software)
  เป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพกราฟิกแบบต่าง ๆ การใช้งานในระดับเบื้องต้นอาจนำไปใช้ประกอบการสร้างเอกสาร หรือการนำเสนอข้อมูล ส่วนการใช้ในระดับสูงอาจใช้สำหรับการตกแต่งภาพหรือรูปถ่าย หรือใช้สำหรับงานด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วิศวกรรม เป็นต้น เช่น เพนต์บรัช (Paint brush) โฟโตชอพ (Photoshop) คอเรลดรอว์ (Corel Draw) เพนต์ (Paint) เป็นต้น

 12. ด.ญ.รัตติกร ฟองฟู ชั้น ม.2.2 เลขที่ 27

  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network operating System หรือ NOS) จะเป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาสำหรับจัดการงานด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่กับเครือข่ายสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ ระบบปฏิบัติการเครือข่ายมีคุณสมบัติต่างๆ คล้ายระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส แต่เพิ่มการจัดการเกี่ยวกับเครือข่ายและการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน รวมทั้งมีระบบการป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วย

 13. ด.ชพลนิพัฒน์ ศรีแก้ว ชั้น ม.2.2 เลขที่ 29

  โปรแกรม Nanosoft Cheque.NET เป็น โปรแกรมพิมพ์เช็ค หรือ โปรแกรมธนาคาร

 14. Aapissara Janson M.2.2 No.16

  โปรแกรมสำหรับงานกราฟิก เช่น Photoscape ต่างๆ สามารถแต่งรูปภาพและตัดต่อรูปภาพได้ง่าย
  จัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป ^^”

 15. Duangrudee Seema

  กราฟิกเส้นสมมติหรือภาพแบบเวกเตอร์ เป็นโปรแกรมประเภทงานกราฟิก เป็น โปรแกรมสำหรับสร้างภาพโดยใช้เทคนิคกราฟิกแผนที่บิต จะสร้างและเก็บภาพกราฟิกไว้ในรูปแบบของจุดบนจอภาพ (screen pixels) จะแยกกันอยู่ในตำแหน่งหน่วยความจำอย่างอิสระ มีลักษณะประจำของจุดแต่ละจุด เช่น สี ความเข้มแสง จึงทำให้สามารถปรับแต่งสีได้อย่างสวยงาม แต่เนื่องจากการเรียงต่อของจุดภาพอยู่ในลักษณะตาราง ภาพที่ได้จึงมีรอยหยักที่เกิดจากรูปสี่เหลี่ยมของจุดแต่ละจุด จะเห็นได้ชัดเมื่อรูปนั้นประกอบด้วยเส้นโค้งหรือเส้นทแยง และจะชัดเจนขึ้นเมื่อปรับขยายภาพขึ้น แต่ถ้ากำหนดให้ความหนาแน่นของจุดภาพที่ประกอบกันเป็นภาพหรือความละเอียดของภาพมีจำนวนจุดมากเท่าใดก็จะได้ภาพคมชัดมากเท่านั้น และในขณะเดียวกันก็จะใช้เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของจอภาพและแผงวงจนแสดงผล ตัวอย่างโปรแกรมกราฟิกประเภทบิตแมป เช่น Adobe Photoshop , Fractal Design Painter , Paint Shop Pro , L-View เป็นต้น

 16. ด.ญ.สุชิราภรณ์ เครือจิต

  โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เอาท์ลุก

 17. ด.ญ.รัชนก ณ เชียงใหม่

  ด.ญ.รัชนก ณ เชียงใหม่ ม.2.2 เลขที่ 25
  มอลซิลลา ไฟฟอกซ์ (อังกฤษ: Mozilla Firefox) รู้จักในชื่อ ไฟร์ฟอกซ์ เป็นซอฟต์แวร์ประเภทแบบใช้ได้เสรี (freeware) เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่สามารถใช้ได้ในหลายระบบปฏิบัติการ พัฒนาโดยมูลนิธิมอซิลลาและอาสาสมัครอีกหลายร้อยคน ปัจจุบันอยู่ใต้การดำเนินงานของบริษัทมอซิลลา ปัจจุบันไฟร์ฟอกซ์เป็นเว็บเบราว์เซอร์ที่นิยมอันดับ 3 รองจากอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์และกูเกิลโครม และเมื่อแบ่งตามรุ่นของแต่ละเบราว์เซอร์ ไฟร์ฟอกซ์ รุ่น 3.5 เป็นเบราว์เซอร์ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก ไฟร์ฟอกซ์มีส่วนแบ่งในตลาดเว็บเบราว์เซอร์ทั่วโลกร้อยละ 24.61 และมีส่วนแบ่งในตลาดเว็บเบราว์เซอร์ในประเทศไทยร้อยละ 15.28

 18. ด.ญ.สุชิราภรณ์ เครือจิต

  ไปรษณีย์อิเล็ก·รอนิกส์ (E-mail) เป็นโปรแกรมที่ใช้เชื่อมโยงเอกสารระหว่างกันโดยสามารถส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็วทั้งที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันหรือต่างกัน ตัวอย่างโปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาจากทั้งองค์กรและบริษัทเพิ่มเติม มีทั้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการค้าและแจกฟรี เช่น เนสเคป และเอาท์ลุก เป็นต้น

 19. ด.ญ.รุ่งทิวา กันแก้ว ม.2.2 เลขที่ 14

  โปรแกรมออโตแคค (AutoCAD) เป็นซอฟแวร์กราฟิก สามารถใช้แต่งภาพ ใช้เขียนภาพ โดยมีมาตราส่วนจริงได้

 20. ด.ช.จตุพงศ์ วงศ์ใหญ่ ม.2.5 เลขที่ 5

  โปรแกรมโฟโต้ชอป(photoshop)เป็นซอฟต์แวร์กราฟิก สามารถใช้แต่งภาพ ใช้เขียนภาพ

 21. ด.ญ.ศุภานัน เขตประทุม ม.2.5 เลขที่ 26

  โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด FlashGet ช่วยให้การดาวน์โหลดเร็วขึ้น

 22. ด.ช.นนทกร กันทาเดช ม.2.5 เลขที่14

  โปรแกรม(Flash) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน สามารถใช้สร้างนวัตกรรมต่างๆ ได้มากมาย ขึ้นอยู่กับความต้องการของผุ้สร้าง ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์การ์ตูนเอนิเมชั่น เวปไซต์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ และมัลติมีเดีย โดยที่แฟลชนั้นสามารถนำเข้า สื่อหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่ง กราฟิก เสียง ภาพยนตร์ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 23. ด.ญ.รุ่งระวี ทูตสันติ

  ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (Package software) ซอฟต์แวร์ที่มีการขาย ให้เช่า หรือให้บริการ โดยคิดค่าบริการเป็น transaction หรือ license ประเภทรูปแบบการส่งมอบ

 24. ด.ญ. รัตนาภรณ์ ใจจักร์ ม .2.6 เลขที่23

  ด.ญ.รัตนาภรณ์ ใจจักร์ ม.2.6 เลขที่ 23

  ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ (อังกฤษ: Microsoft Office) เป็นชุดโปรแกรมสำนักงาน พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ซึ่งสามารถใช้งานได้ในระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ และแอปเปิล แม็คอินทอช ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศยังมีการส่งเสริมให้ใช้บริการผ่านระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) และ บริการผ่านหน้าเว็บ (Web Based) ในรุ่นใหม่ๆ ของไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เราจะเรียกมันว่า ระบบสำนักงาน (Office system) แทนแบบเก่าคือ ชุดโปรแกรมสำนักงาน (Office Suite) ซึ่งการเรียกว่า ระบบสำนักงานจะรวมการทำงานกับเครื่องแม่ข่ายเอาไว้ด้วย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ได้ประกาศเรื่อง “ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 2007” ที่จะเปลี่ยนแปลงหน้าจอการใช้งาน (User Interface) และ รูปแบบไฟล์แบบ XML เป็นหลัก รุ่นเสถียรล่าสุด คือไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ 2007 ซึ่งออกจำหน่ายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550

  ออฟฟิศรุ่นแรก เกิดขึ้นราวยุค 90 เมื่อออฟฟิศออกสู่ตลาด ทำให้เข้ามาแบ่งส่วนตลาดส่วนหนึ่งได้อย่างง่ายดาย จุดขายหลักของ ออฟฟิศคือราคาที่ถูกกว่า และสามารถเลือกซื้อเฉพาะที่ต้องการได้อีกด้วย โดยรุ่นแรกของออฟฟิศ ประกอบไปด้วย เวิร์ด เอกเซล และพาวเวอร์พอยท์ และยังมีรุ่น “โปร (PRO)” ที่จะรวม แอคเซส และ สเคสดูลพลัส เข้าไปด้วย

  ในปัจจุบันได้มีการออกโปรแกรมไมโครซอฟท์ 2010 ออกมาเพื่อให้นักพัฒนานำไปพัฒนาให้ดีขึ้น แต่ยังไม่ได้วางจำหน่ายสำหรับบุคคลทั่วไป

 25. สุดารัตน์ พระกิณี เลขที่35 ม2ห้อง 6

  เด็กหญิงสุดารัตน์ พระกิณีเลขที่ 35 ม2 ห้อง 6
  Power Point คืออะไร
  PowerPoint เป็นโปรเเกรมในการนําเสอนได้ในหลายรูปเเบบ ไม่ว่าจะเป็นนําเสนอ เเบบเป็นอักษร ภาพ หรือเสียง โดยตัวโปรเเกรมนั้นสามารถนําสือเหล่านี้มาผสมผานได้ อย่าบงลงตัวเเละมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  ลักษณะการของโปรเเกรม Power Point
  การทํางานในรูปของภาพนิ่ง (slide) คือเเผ่นเอกสารเดี่ยว ๆ ที่เเสดงสิ่งต่าง ๆ ตัวอักษร กราฟตาราง รูปภาพ หรืออื่นๆ เเละสามารถเเสดงไลด์ลงบนแผ่นกระดาษหรือเครืองฉานข้ามศรีษ หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องฉาย

  • ซึ่งเป็นชื่อโปรแกรมที่ได้ยกตัวอย่างในหนังสือไปแล้ว นร ลองยกตัวอย่างชื่อโปรแกรมอื่นๆ มา 1 โปรแกรมค่ะ

 26. ด.ญ.ระพีพรรณ เป้าเพชร ม.2.6 เลขที่ 21

  โปรแกรม Microsoft Word เป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่จัดอยู่ในชุด Microsoft Office โปรแกรม Ms Word เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับการจัดการงานด้านเอกสารสำนักงาน เอกสารธุรการทั่วไป มีเครื่องมือในการจัดรูปแบบการพิมพ์เอกสารให้เหมาะสมกับการนำเสนอในแต่ละงาน

  • โปรแกรมนี้ครูได้ยกตัวอย่าง และเป็นตัวอย่างในหนังสือแล้ว ให้ค้นหาใน google มา 1 ชื่อโปรแกรมค่ะ

 27. วุฒิศักดิื์ ปวงจันทร์ต๊ะ

  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ คือซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้น เพื่อประยุกต์กับงานที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์จัดเก็บภาษี ซอฟต์แวร์สินค้าคงคลัง ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เป็นต้น
  การทำงานใดๆ โดยใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ จำเป็นต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบด้วย ตัวอย่างเช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำต้องทำงานภายใต้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอสหรือวินโดวส์ เป็นต้น
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกวงการ ความนิยมส่วนหนึ่งมาจาก ขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นๆ เพราะซอฟต์แวร์ที่ผลิตออกจำหน่าย ต่างพยายามแข่งขันกันหลายๆ ด้าน เช่น เรียนรู้และใช้งานได้ง่าย สนับสนุนให้ใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ดี มีคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ที่อ่านเข้าใจง่าย ให้วิธีหรือขั้นตอนที่อธิบายไว้อย่างชัดเจน และมีระบบโอนย้ายข้อมูลเข้าออกกับซอฟต์แวร์อื่นได้ง่าย
  ซอฟต์แวร์ประยุกต์มีอยู่มากมาย อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ คือ ซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะทางและซอฟต์แวร์สำเร็จ

  • ไม่ได้ให้บอกความหมาย รายละเอียด ให้บอกชือ่โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ระบบ ประยุกต์มาพอค่ะ หามา 1 ชื่อ ส่งมาตอบด้านล่างค่ะ

 28. ด.ช.สิทธิพงษ์ สนั่นก้อง ชั้น 2.6 เลขที่ 34

  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network operating System หรือ NOS) จะเป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาสำหรับจัดการงานด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่ต่ออยู่กับเครือข่ายสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้ ระบบปฏิบัติการเครือข่ายมีคุณสมบัติต่างๆ คล้ายระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส แต่เพิ่มการจัดการเกี่ยวกับเครือข่ายและการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน รวมทั้งมีระบบการป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วย

  • ยกตัวอย่างชื่อของระบบปฏิบัติการมา 1 ชื่อค่ะ

   • ด.ช.สิทธิพงษ์ สนั่นก้อง ชั้น 2.6 เลขที่ 34

    ยูนิกซ์ (Unix) เป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบหลายงาน

 29. suwapit proganta M2.6 NO.37

  โปรเเกรม You Tube Downloader ใช้โหลดวีดีโอจาก You Tube เป็นโปรเเกรมประเภทสื่อสาร(เพราะใช้เน็ตในการโหลดด้วย)

 30. ภูธิป นินพุติยันต์

  Esprit

 31. ด.ญ.ระพีพรรณ เป้าเพชร ม.2.6 เลขที่ 21

  โปรแกรมประเภทใช้วิเคราะห์ปริมาณการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ทั้งของ Server และ Client

 32. พิมพกานต์ ศิริขันแสง

  โปรแกรม home page เป็นโปรมแกรมที่ใช้เรียก เว็บเพจหลักของเว็บไซต์นั้นส่วนภายในโฮมเพจก็จะมีจุดเชื่อมต่อเปิดเข้าไปชมเว็บเพจอื่นๆที่อยู่ภายในเว็บไซต์และแสดงเอกลักษณ์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ เช่น ภาพ โลโก้เว็บ ลิงค์ข้อมูล วีดีโอ ฯลฯ

  • ตัวนี้คือ เว็บ บราวเซอร์ ใช้ในการเข้าอินเทอร์เน็ต ซึ่งไม่ได้จัดอยุ่ในกลุ่มซอฟต์แวร์น่ะคะ่ ลองยกตัวอย่างมาใหม่ 1 ตัวอย่างค่ะ

 33. ด.ญ รักษณาลี บุญมาก ม.2.5 เลขที่ 24

  เบลนเดอร์ เป็นซอฟต์แวร์เสรี สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ สามารถใช้สร้าง โมเดลสามมิติ, คลี่UV , ทำพื้นผิว (Texture), จัดการการเคลื่อนไหวแบบใช้กระดูก, จำลองการไหลของน้ำ, จำลองผิวหนัง, คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน, เรนเดอร์, พาทิเคิล, การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์อื่นๆ, การตัดต่อและตบแต่งวีดิทัศน์และภาพผ่านระบบ คอมโพสิต, และยังใช้สร้างแอปพลิเคชันแบบสามมิติได้อีกด้วย เบลนเดอร์ทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ, เช่น Microsoft Windows, Mac OS X, GNU/Linux, IRIX, Solaris, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD และมีการพอร์ตอย่างไม่เป็นทางการไปยังระบบ BeOS, SkyOS, AmigaOS, MorphOS และ Pocket PC เบลนเดอร์มีคุณลักษณะทัดเทียมกับโปรแกรมสามมิติระดับสูงอื่นๆเช่น Softimage|XSI, Cinema 4D, 3 ดีเอสแมกซ์, Lightwave และ Maya โดยมีคุณลักษณะสำคัญเช่นการจำลองกองวัตถุล้มกระทบ, การกระทบกันระหว่าง ของไหล, ผ้าถูกลมพัดพริ้ว และโครงสร้างยืดหยุ่นต่างๆ, มีระบบ modifier แบบเป็นชั้นสำหรับปรับโมเดล, ระบบจัดการภาพเคลื่อนไหวคุณภาพสูง, ระบบจัดการวัสดุและการคอมโพสิตแบบ node และรองรับ ภาษาไพทอน สำหรับเขียนสคริป Blender ต้องการ OpenGL ในการทำงาน ในปีพ.ศ. 2550 เบลนเดอร์เป็นซอฟต์แวร์แอนิเมชันสามมิติที่ถูก install มากที่สุดในโลก

 34. รัตนาภรณ์ ใจจักร์ ม.2.6 เลขที่ 23

  ด.ญ. รัตนาภรณ์ ใจจักร์ ม. 2.6 เลขที่ 23
  Skype (สไคป์) คือ โปรแกรมที่ใช้ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยข้อความพร้อมเสียงและภาพจากกล้อง Webcam โดยจะเป็นการสื่อสารกันแบบ Real Time ลักษณะจะคล้าย Windows Live Messenger
  เป็นซอฟแวร์ประเภทซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป ซอฟแวร์สื่อสาร

 35. chamonporn jansao m2.6 number3

  โปรแกรม pencil paint2.65

 36. ซอฟต์แวร์นำเสนอของชุดปลาดาว จัดอยู่ในซอฟแวร์ประยุกต์ทั่วไป (ซอฟแวร์นำเสนอ)
  ซอฟต์แวร์นำเสนอของชุดปลาดาวสามารถเปิดแฟ้มที่สร้างจากไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์มาแก้ไขได้ ซอฟต์แวร์นำเสนอสามารถตกแต่งและนำเสนอสไลด์ด้วย รูปแบบต่างๆ เช่น การใส่และตกแต่งพื้นหลังของสไลด์ วาดภาพโดยใช้เครื่องมือสำเร็จที่ซอฟต์แวร์มีให้ ตกแต่งตัวอักษรและเลือกรูปแบบการ แสดงตัวอักษรและสไลด์ ตัวอย่างของซอฟต์แวร์นำเสนอ

 37. ด.ญ พิมพกานต์ ศิริขันแสง ม.2.6 เลขที่ 17

  ระบบปฏิบัติการของไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Operating System) จะมี ลักษณะเฉพาะโดยขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการและฮาร์ดแวร์ โปรแกรมสำเร็จรูปไม่สามารถใช้ข้ามระบบปฏิบัติการได้ เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้บนระบบปฏิบัติการ MS – DOS จะไม่สามารถนำไปใช้บน Windows

 38. ด.ญ. แก้วกานต์ สุระรีน ม.2.5 เลขที่ 4

  เป็นโปรแกรมที่เกือบทุกคนคุ้นเคยกันดี
  โปรแกรม ลาย (Line) เป็นซอฟแวร์สื่อสาร ที่มีทั้งบน PC และ มือถือ
  พัฒนาโดยประเทศ ญี่ปุ่น สามารถ Chat และ Call ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  จาก มือถือ ถึง มือถือ หรือ มือถือ ถึง PC เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน

  ประโยชน์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร และการติดต่อเพื่อน ๆ ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

 39. ด.ญ. ชยิสรา ขัติยะ

  ด.ญ. ชยิสรา ขัติยะ ม.2.6 เลขที่ 4

  โปรแกรม BIOS เป็นซอฟแวร์ระบบพื้นฐาน

  มีประโยชน์ ดังนี้

  1. เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถรู้จักอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  2. เพื่อเป็นการกำหนดค่าให้ถูกต้องให้กับอุปกรณ์ในกรณีที่ไบออสกำหนดค่าเริ่มต้นให้ยังไม่ถูกต้อง
  3. ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  4. เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

 40. มธุรส แป้นสวน

  ด.ญ. มธุรส แป้นสวน เลขที่11 ม2.3
  ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
  จัดอยู่ในซอฟแวร์ประเภท ประยุกต์ใช้งานทั่วไป
  นำไปใช้ประโยชน์ด้านการจำลอง เกม และการตัดสินใจ

 41. 3BCC Typing Tutor (โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด ฝึกพิมพ์ไทย ฝึกพิมพ์อังกฤษ)
  ซอฟต์แวร์ฝึกพิมพ์ดีด BCC Typing Tutor เป็น ซอฟต์แวร์ ฝึกพิมพ์ไทย และ ฝึกพิมพ์อังกฤษ พัฒนาโดยคนไทย แจกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด

 42. จุฑาทิพย์ ขจีแสง ม.2.3 เลขที่30

  ซอฟต์แวร์สำเร็จเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น แล้วนำออกมาจำหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานซื้อไปใช้ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีก ซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป และเป็นที่นิยมของผู้ใช้มี 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing software) ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet software) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (data base management software) ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation software) และซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล (data communication software)

 43. Ticker (App แต่งรูปแปะ สติ๊กเกอร์ แนว สติ๊กเกอร์ รถสิบล้อ)

  Ticker App แต่งรูป สติ๊กเกอร์ (ติ๊กเก้อ) ท้าย รถสิบล้อ เป็น App แต่งรูป ใส่รูปแปะ สติ๊กเกอร์ คำโดนๆ มีฟ้อนต์เหมือน สติ๊กเกอร์ ที่อยู่ตามท้ายรถสิบล้อ สามารถปรับขนาด ตำแหน่งได้ มีสติ๊กเกอร์ให้เลือกเพียบ

 44. ด.ช. ณัฐภัทร พรสันเทียะ

  Audacity (ออแดซิตี) เป็นซอฟต์แวร์เสรี ใช้สำหรับตัดต่อเสียง สนับสนุนแพลตฟอร์ม แม็ค วินโดวส์ และลินุกซ์ สามารถอัดเสียง อิมพอร์ต/เอกซ์พอร์ต แปลงไฟล์ไป-มา ได้หลายฟอร์แม็ต แก้ไข ตัตแต่ง วิเคราะห์ สนับสนุนไฟล์ในหลายรูปแบบรวมถึง WAV MP3 Ogg Vorbis และไฟล์รูปแบบอื่นๆ

 45. ด.ญ.จุฑาทิพย์ มโนหาญ ม.2.5 เลขที่6

  พิดจิน (Pidgin เดิมชื่อ Gaim) เป็นโปรแกรมรับส่งข้อความด่วน (เมสเซนเจอร์) ที่ทำงานได้บนหลายระบบปฏิบัติการ และสนับสนุนโพรโทคอลในการพูดคุยหลายชนิด พิดจินเป็นซอฟต์แวร์เสรี และใช้สัญญาอนุญาตแบบ GPL

 46. ด.ญ.ศศิกานต์ อินฟู ม.2.6 เลขที่ 30

  Stellarium

  ซอฟต์แวร์สุดยอดในการศึกษาท้องฟ้า การดูดาว นับเป็นสื่อเพื่อการจัดการห้องเรียนเสมือนจริงสำหรับศึกษาท้องฟ้าและดวงดาว สามารถระบุตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นฐานของการดูดาว ศึกษาท้องฟ้าได้ง่ายๆ

 47. ด.ญ.ธิติภรณ์ อุ่นเรือน ม.2.6 เลขที่8

  ผู้บริโภคงานกราฟิก ซึ่งเป็นผลิตผลจากคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลา วีดิโอเกม ผลการแข่งขันกีฬาบนกระดานอิเล็กทรอนิกส์ การ์ตูนในโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ ภาพโฆษณา แผ่นพิมพ์เขียว ตารางขายสินค้า แผนที่ แผ่นภาพโปร่งใส และภาพกราฟิกอื่น ๆ อีกมากมาย ผลผลิตเหล่านี้มาจากระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสำหรับงานกราฟิกเป็นส่วนสำคัญ ในบทนี้จะกล่าวถึงโปรแกรมสำหรับงานกราฟิก เทคนิคการสร้างภาพกราฟิก และการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก

 48. ด.ญ. ปิยนุช กุลณา

  โปรแกรม n2 Log File (โปรแกรมคิดคิดเงิน ที่ไม่คิดเงิน) 3.0

  โปรแกรมคิดเงินร้านเน็ด และจัดเก็บ Log Filg ย้อนหลังแจกรีไม่คิดเงิน

 49. ด.ญ. ปิยนุช กุลณา ม.2.6 เลขที่ 13

  ซอแวร์เป็นส่วนของระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลลข้อมูล

  มีโปรแกรมดังนี้

  โปรแกรม n2 Log File (โปรแกรมคิดคิดเงิน ที่ไม่คิดเงิน) 3.0

  โปรแกรมคิดเงินร้านเน็ด และจัดเก็บ Log Filg ย้อนหลังแจกรีไม่คิดเงิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: