Monthly Archives: มิถุนายน 2017

การสอบเก็บคะแนนหน่วยย่อยที่1-2

แจ้งเรื่องการสอบเก็บคะแนน ระหว่าง วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560

1. ครูจะสอบปฏิบัติในการสร้างชิ้นงานด้วย Google Sket UP 15

จำนวน 1 ข้อ

2. สอบเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหา จำนวน 2 ข้อ

(มีการเขียน Flow chart และการแก้ปัญหา 4 ขั้นตอน)

ใช้เวลาสอบ จำนวน 2 ชั่วโมง 

Advertisements