ภาระงานฯ ปี 55

  1. ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ปฏิบัติการสอนจำนวน 3 วิชา รวมจำนวน  15 ห้อง  รวมจำนวน  19 คาบ

ตารางที่ 1  ข้อมูลการสอน

รายวิชา

ชั้น/ห้อง

จำนวนนักเรียน

จำนวนคาบ

1. ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

ชั้น ม.2.1 – 2.11

440

11

2. ง 30230 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ชั้น ม.4.2 – 4.3

80

2

3. ง 30243 การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชั้น ม.5.4– 5.5

79

4

4. กิจกรรมลูกเสือ ม.3

ชั้น ม.3

1

5. กิจกรรมชุมนุม ชื่อ สร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์

ชั้น ม.2

1

6. โครงงานสร้างสรรค์ประโยชน์

ชั้น ม.2.10

39

7. ครูประจำชั้นนักเรียน ม.2.10

ชั้น ม.2.10

39

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ปฏิบัติการสอนจำนวน 3 วิชา รวมจำนวน  15 ห้อง  รวมจำนวน  18 คาบ

ตารางที่ 1  ข้อมูลการสอน

รายวิชา

ชั้น/ห้อง

จำนวนนักเรียน

จำนวนคาบ

1. ง 22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4

ชั้น ม.2.1 – 2.12

458

12

2. ง 20246 การสร้างสื่อการสอน

ชั้น ม.3.2

40

2

3. ง 33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

ชั้น ม6.5– 6.6

80

2

4. กิจกรรมลูกเสือ ม.3

ชั้น ม.3

1

5. กิจกรรมชุมนุม ชื่อ สร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์

ระดับชั้นม.ต้น และ ม.ปลาย

27

1

6. โครงงานสร้างสรรค์ประโยชน์

ชั้น ม.2.10

38

7. ครูประจำชั้นนักเรียน ม.2.10

ชั้น ม.2.10

38

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: