เกี่ยวกับครู

3. การพัฒนาตนเอง

    3.1 กิจกรรมการพัฒนาตนเอง 

    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ได้พัฒนาตนเอง ดังนี้

            การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่

–         รายวิชา ง 20221 งานกราฟิกเบื้องต้น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

–         รายวิชา ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

            เทคนิค/วิธีสอน ได้แก่

 1. ใช้เทคนิควิธีการสอน เน้นการใช้นวัตกรรมสื่อการสอน
 2. เน้นการทำงานกระบวนการกลุ่ม
 3. ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของแต่ละห้องเรียนแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
 4. สาธิตและการฝึกปฏิบัติ

           การผลิตและการใช้สื่อ ได้แก่

 1. สร้างและพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่องการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0  เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบชิ้นงาน                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 2. สร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ง 20221 งานกราฟิกเบื้องต้น
 3. สร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ง 21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1
 4. สร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

           วิจัยในชั้นเรียน ได้แก่  

 1. การสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่องการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 รายวิชา การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบชิ้นงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ได้พัฒนาตนเอง ดังนี้

           การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่

–         รายวิชา ง 22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  เทคนิค/วิธีสอน ได้แก่

 1. ใช้เทคนิควิธีการสอน เน้นการใช้นวัตกรรมสื่อการสอน
 2. เน้นการทำงานกระบวนการกลุ่ม
 3. ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของแต่ละห้องเรียนแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
 4. เน้นกระบวนการเรียนการสอน แบบซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียนในห้องเรียน และนักเรียนที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม

การผลิตและการใช้สื่อ ได้แก่

 1. สร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ง 22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4
 2. สร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ง 20246 การสร้างสื่อการสอน
 3. สร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ง 30227 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
 4. สร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ง 30241 การสืบค้นข้อมูล

    ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ได้พัฒนาตนเอง ดังนี้

           การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่

–         รายวิชา ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

–         รายวิชา ง 30230 การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

            เทคนิค/วิธีสอน ได้แก่

 1. ใช้เทคนิควิธีการสอน เน้นการใช้นวัตกรรมสื่อการสอน
 2. เน้นการทำงานกระบวนการกลุ่ม
 3. เน้นกระบวนการเรียนการสอน แบบซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียนในห้องเรียน และนักเรียนที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม
 4. ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของแต่ละห้องเรียนแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

           การผลิตและการใช้สื่อ ได้แก่

 1. สร้างและพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่องการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 2. สร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ง 30243 การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 3. สร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3

           วิจัยในชั้นเรียน ได้แก่  

 1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ได้พัฒนาตนเอง ดังนี้

           การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่

–         รายวิชา ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

–         รายวิชา ง 20246 สร้างสื่อการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

          เทคนิค/วิธีสอน ได้แก่

 1. ใช้เทคนิควิธีการสอน เน้นการใช้นวัตกรรมสื่อการสอน
 2. ใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนที่เรียนไม่ทันในชั้นเรียน และการติดต่อส่งข่าวสารต่างๆ
 3. เน้นการทำงานกระบวนการกลุ่ม
 4. เน้นกระบวนการเรียนการสอน แบบซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนที่ขาดเรียนในห้องเรียน และนักเรียนที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม
 5. ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของแต่ละห้องเรียนแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของนักเรียนแต่ละระดับชั้น

          การผลิตและการใช้สื่อ ได้แก่

 1. สร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 2. สร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ง 20246 การสร้างสื่อการสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 1. สร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ง 33102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

          วิจัยในชั้นเรียน ได้แก่  

 1. รายการสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

        3.2 การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง

          – ร่วมอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาครูผู้ช่วยและครูอัตราจ้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนเมืองเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

– ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น BTC รุ่นที่ 10/2554 ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนเมืองเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

– ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน  และเทคนิคการสืบค้นข้อมูลเพื่อจัดทำสื่อ Digital Literacy  ระหว่างวันที่ 28–30 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

–  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการเรียนรู้ไร้พรมแดน เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยเครือข่าย Think Quest (U-Learning for ASEAN with Think Quest) ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

           –  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Captivate 5.0  ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

           – เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดสื่อการเรียนการสอน “งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

–  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการเรียนรู้ไร้พรมแดน เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยเครือข่าย Think Quest (U-Learning for ASEAN with Think Quest) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21–23 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

–  ผ่านการอบรมโครงการการจัดเทศกาลหนังสั้นสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2555 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

–  เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ให้จัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ และโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการ (The 7th EIS School Network Center) ระหว่างวันที่ 22 -24 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

–  เข้าร่วมอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจำปี 2555 ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ในระบบออนไลน์ UTQ ระหว่างวันที่  26 – 28 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

–  ร่วม/จัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อปรับปรุงพัฒนางานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย OBECLMS ของกลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

           –  ศึกษาดูงานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

           –  เป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดสื่อการเรียนการสอน “งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

           –  ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ E-Learning  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

           – วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง

1. การสร้างและพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่องการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 รายวิชา การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบชิ้นงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย

3. รายการสรุปผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

            เผยแพร่ผลงาน

 1. บทเรียนบนเว็บไซต์ เรื่องการออกแบบและสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Pro/DESKTOP 8.0 รายวิชา การออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบชิ้นงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 2. บล็อกของครูผู้สอนที่รวบรวมเนื้อหาสาระความรู้ต่างๆ และสื่อการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน ที่เว็บไซต์ https://kroonancom.wordpress.com
 3. สร้างและพัฒนาระบบรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เพื่อใช้ในการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และนักเรียนทั่วไป  http://110.77.141.113/admission_ds56/
 4. สร้างและพัฒนาระบบการเข้าใช้ห้องสืบค้นข้อมูล (Resource Center System) โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ http://110.77.141.113/krunan_ds/resourcecenter/

          อื่น ๆ ได้แก่

–         เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

–         เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2555

–         เป็นคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูและนักเรียน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

–         เป็นคณะกรรมการดำเนินงานการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

–         เป็นคณะกรรมการดำเนินการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูและนักเรียน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

Advertisements
 1. เยี่ยม จริงๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: